КОБРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                            

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

14.12.2015                                    с.Кобринове                                                            № 2- 2 /VІІ

 

 

Про затвердження  Регламенту

сільської ради

 

     Відповідно до п.1.ч.1.ст.26, ч.14 ст.46    Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада    в и р і ш и л а :

 

 1. Затвердити Регламент  Кобринівської сільської ради ( додається).
 2. Визнати таким, що втратив чинність Регламент Кобринівської   сільської ради, затверджений  рішенням ради від 11.11.2010 року  № 1/7.    
 3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регламенту та депутатської етики.

 

 

Сільський голова                                                                Ю.Б.Книш                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                   рішенням сільської ради

                                                                                                                    від  14.12.2015  № 2-2/ VІІ

 

 

 

 

                                                      РЕГЛАМЕНТ

                               КОБРИНІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 РОЗДІЛ  І. Загальні положення 

Стаття 1.1.Порядок діяльності сільської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні" та „Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими актами і цим регламентом. 

Стаття 1.2.Регламент сільської ради є актом, який передбачає порядок скликання пленарного засідання (сесії) ради, підготовку і розгляд нею питань, прийняття рішень ради, роботу постійних комісій, депутатів у раді. 

Стаття 1.3.Засідання сільської ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. 

Стаття 1.4.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації постійних комісій визначаються цим регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою. 

Стаття 1.5.Сільська рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідальності зі ст.48 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». 

РОЗДІЛ ІІ. Сесія ради

Стаття 2.1.Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. 

Стаття 2.2.Перша сесія новообраної сільської ради скликається  територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів  сільського голови. 

Стаття 2.3. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови ,  головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова. 

    У разі якщо на час проведення першої сесії  сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради. 

Стаття 2.4.Наступні сесії ради скликаються сільським головою. 

Стаття 2.5.Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць. 

Стаття 2.6.У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем сільської ради.

 У цих випадках сесія скликається: 

 1) якщо сесія не скликається сільським головою  у строки, передбачені цим Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

 2) якщо сільський без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради. 

Стаття 2.7.Сесія сільської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради. 

Стаття 2.8.Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду. 

Стаття  2.9.У разі якщо посадові особи, зазначені у статтях  четвертій та шостій, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у статті  сьомій , або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами  ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради. 

Стаття 2.10.Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. 

Стаття 2.11.Сесію сільської  ради відкриває і веде  сільський голова, а у випадках, передбачених статтею шостою цього розділу  - секретар ради.

      У випадку, передбаченому статтею  восьмою , сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради. 

Стаття  2.12. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. 

Стаття 2.13.Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським  головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

Стаття 2.14.Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи  ради, а також положення про постійні комісії ради. 

Стаття 2.15.Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови секретаря сільської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".  До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні. 

Стаття  2.16.Протоколи сесій сільської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, а  у разі його відсутності - секретарем сільської ради,  а у випадку, передбаченому статтею  сьомою та восьмою  - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. 

Стаття 2.17.Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

РОЗДІЛ III. Порядок денний сесії

Стаття 3.1.Проекти порядку денного, рішень ради, інформаційні та допоміжні матеріали надсилаються депутатам не пізніше ніж  за три дні до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії . 

Стаття 3.2.Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подаються виконавчому апарату ради за 15 днів до сесії супровідною запискою та проектом рішення, яке пропонується прийняти з цього питання, проекти рішень повинні бути юридично обґрунтованими. 

Стаття 3.3.Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше зазначеного строку, або під час чергової сесії, вносяться на розгляд сільської ради після обговорення  про доцільність їх включення до порядку денного сесії. 

Стаття 3.4.Питання затвердженого порядку денного сільської ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, відкладатися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради.

      Рішення про розгляд питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності, зміну, виключення чи відхилення їх розгляду приймаються більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості присутніх на сесії депутатів.  

РОЗДІЛ IV. Проведення сесії ради

Стаття 4.1.Сесію сільської ради відкриває, веде і закриває голова сільської ради. Або секретар сільради або депутат, який за дорученням депутатів головує на засіданні (у випадках передбачених цим регламентом). 

Стаття 4.2.Головуючий на пленарному засіданні ради: 

•відкриває та веде засідання, оголошує перерви та закриває засідання сільської ради; 

•вносить на обговорення проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів внесення питань ;

• оголошує список осіб, які записані до виступу; 

• надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного оратора; 

•створює рівні можливості депутатам, депутатським групам та фракціям для участі в обговоренні питань; 

• ставить питання на голосування, оголошує його результати; 

• забезпечує дотримання регламенту сільської ради всіма присутніми на засіданні; 

• робить офіційні та інші повідомлення; 

• забезпечує порядок в залі засідання ради; 

• здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

Стаття 4.3.Дляорганізації пленарного засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція становиться на голосування першою. 

Стаття 4.5.Виконавчий апарат ради організує ведення протоколу, веде запис бажаючих виступити, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надходять на адресу сесії, співпрацює з засобами масової інформації. 

Стаття 4.6.На сесії сільської ради можуть бути присутніми народні депутати України, прокурор району, голова районного суду. При необхідності на сесію сільської ради або засідання постійних комісій запрошуються представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення і радіо, а також інші особи. 

Запрошені повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до цього або іншого питання, які розглядаються радою або постійною комісією. Уразі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть позбавлятися права бути присутнім на засіданні. 

Стаття 4.7.Пленарні засідання сільської ради проводяться у сесійній залі державною мовою. За бажанням депутат може виступати і російською мовою спілкування.

     При необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради.  

 РОЗДІЛ V. Прийняття рішень

 

Стаття 5.1.Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення сільської ради приймаються на засіданні після їх обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим регламентом. Рішення сільської ради може прийматися без обговорювання на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому. У період між сесіями голова ради шляхом видання розпорядження вирішує усі питання, віднесені Законом до відання ради, за винятком тих, які повинні вирішуватися виключно на пленарному засіданні. 

Стаття 5.2.Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. 

Таємне голосування проводиться у таких випадках: 

• при обранні на посаду та звільненні з посади секретаря ради; 

• при достроковому припиненні повноважень сільського голови, крім випадків, передбачених частиною 1 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ; 

Стаття 5.3.Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або відведеному для таємного голосування місці. Депутат, який був присутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше, або доручити проголосувати за себе іншому депутату. 

Для проведення голосування і визначення його результатів сесія ради обирає з числа депутатівшляхом голосування лічильну комісію. 

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії. 

Стаття 5.4.Організація і проведення таємного голосуванняпокладається на лічильну комісію.Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії.

До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті для обрання на посаду секретаря ради. 

Лічильна комісія визначає  зміст і форму бюлетенів (з наступним затвердженням радою) та організує їх виготовлення. 

Стаття 5.5.  Пропозицію для обрання  секретаря ради вносить сільський голова. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо: 

1) на день проведення першої сесії сільської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови; 

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським головою; 

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської ради відповідний сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради; 

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський,  голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради; 

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень. 

 У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить сільський голова. 

Дані про запропоновану кандидатуру, за її згодою, заноситься до бюлетеня для таємного голосування. 

Стаття 5.6.Кожному депутату видається один бюлетень для таємного голосування . 

Саття 5.7.Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії згідно зі списком депутатів

     За отриманий бюлетень депутат ставить особистий підпис у відповідному реєстрі. 

Стаття 5.8.Депутат користується правом одного голосу. Голосує шляхом позначення в бюлетені проти прізвища кандидата, якого він підтримує,  відповідну позначку («плюс» або  іншу, що засвідчує волевиявлення депутата). 

Стаття 5.9.Перед початком голосування лічильна комісія перевіряє наявність кабін для таємного голосування та опечатує скриньки для таємного голосування. 

Стаття 5.10.Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває виборчу скриньку для таємного голосування та підраховує голоси.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми і в яких залишено більше однієї позначки проти прізвища кандидата .

Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються. 

Стаття 5.11.Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол,  який підписується всіма членами комісії та затверджується радою. 

Стаття 5.12.Обраним на посаду секретаря  ради вважається кандидат, який набрав більше половини голосів від загального складу ради. 

Стаття 5.13.У разі, коли  кандидат на посаду секретаря  ради не набрав необхідну кількість голосів, за пропозицією сільського голови або не менш як половини депутатів, вноситься друга кандидатура . 

Стаття 5.14.В окремих випадках може бути прийнято рішення про проведення поіменного голосування за допомогою подачі іменних бюлетенів. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-якого з депутатів, підтриманою не менш, як однією третиною присутніх на засіданні депутатів. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування. 

Стаття 5.15.Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинність з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих дій у дію.

     Рішення сільської ради у п'ятиденний строк може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності. 

РОЗДІЛ VI. Порядок надання слова

Стаття 6.1.Час який надається для доповіді визначається сільською радою на прохання доповідача. 

Для співдоповіді надається до 20 хвилин, а для заключного слова 10 хвилин. 

Виступаючим у дебатах надається до семи хвилин. 

Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій і довідок, внесення поправок надається до 3-х хвилин. На вимогу депутатів цей термін може бути збільшений або зменшений шляхом голосування. 

Стаття 6.2.Запис на виступ проводиться після оголошення головуючим питання, яке внесено на обговорення. Головуючий за погодженням сільською радою може визначити черговість виступаючих. 

Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики. 

Стаття 6.3.Якщо виступ оратора повторює те, що вже виголошували інші оратори під час обговорення питання, що розглядається і головуючий на засіданні вважає, що сільська рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до оратора з проханням скоротити або закінчити виступ. 

Стаття 6.4.Сільська рада може визнати загальний час обговорення питання або час запитань і відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова. 

Стаття 6.5.На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутату з дотриманням черговості, встановленої на підставі їх заяв про надання слова, або погодження сільрадою може визначити іншу черговість виступаючих. 

Стаття 6.6.Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити чи задоволений він відповіддю. 

Депутатам, які виступають у дебатах запитання не ставляться. 

РОЗДІЛ VII. Порядок голосування пропозицій 

Стаття 7.1.Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує голосування з обговореного питання. 

Стаття 7.2.Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення., а також про вид голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції. 

Стаття 7.3.На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання. 

Стаття 7.4.Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформований нечітко , або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений сільською радою текст. 

Стаття 7.5.Уразі коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, сільська рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення. 

Стаття7.6.Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція внесена узгоджувальною депутатською комісією, у разі її утворення, вона ставиться на голосування першою. 

Стаття 7.7.Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитись на голосування повинні оголошуватись, при цьому називається їх ініціатор. 

Стаття 7.8.Перед кожним голосуванням головуючий формує зміст питання, що буде ставитись на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього. 

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати. 

Стаття 7.9.Після оголошення головуючим голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. У разі порушення процедури голосування, негайно проводиться повторне голосування без дебатів. 

Стаття 7.10.Слово для виступів з мотивів голосування надається усним зверненням депутата і після пропозиції, якщо зазначене право на виступ не було використано до голосування і депутат має намір внести незгоду з прийняттям рішення. 

Стаття 7.11.Якщо до проекту рішення, що вноситься для голосування не надійшло жодної пропозиції чи поправки, він голосується в цілому. Якщо до нього надійшла поправка, то спочатку проводиться голосування по кожній з них, а потім ставиться на голосування проект рішення з прийнятими до нього поправками в цілому. 

РОЗДІЛ VIII. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

Стаття 8.1.На засіданнях сільської радиоратор не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ., а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні. 

Стаття 8.2.Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен негайно припинити свій виступ, у противному разі головуючий може припинити свій виступ. 

Стаття 8.3.Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Частину виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання. 

Стаття 8.4.Під час засідання сільської ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями які перешкоджають викладенню або затримці виступу.

    Головуючий продовжує час для виступу оратора на термін, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов'язано із застосуванням до оратора заходів впливу передбаченими цим регламентом. 

Стаття 8.5.Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання сільської ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. 

Після повторного попередження протягом дня головуючий за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату покинути залу до кінця засідання. 

РОЗДІЛ IX. Протокол засідання

Стаття 9.1.Засідання сільської ради протоколюється. Ведення протоколу засідань сільської ради здійснюється секретарем сільської ради.В разі відсутності секретаря ради, протокол веде особа обрана радою для ведення пленарного засідання ради.  Протокол засідань сільської ради підписує головуючий на засіданні. У протоколі засідання ради зазначаються: дата проведення засідання, кількість депутатів присутніх на засіданні, запрошені на сесію, питання порядку денного внесені на розгляд, прізвища головуючого і виступаючих, всі внесені на голосування питання, повні результати голосування і прийняті рішення.

 

До протоколу додатково включаються: 

•  дані про поіменну реєстрацію присутніх на сесії депутатів; 

•  список відсутніх на сесії депутатів; 

•  протоколи лічильної комісії; 

•  доповіді співдоповіді; 

•  список депутатів, які брали участь в обговоренні порядку денного. 

 РОЗДІЛ Х.  Постійні комісії ради

Стаття 10.1.Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. 

Стаття 10.2.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. 

Стаття 10.3.До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова, секретар сільської ради. 

Стаття 10.4.Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. 

Стаття 10.5.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань. 

Стаття 10.6.Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської ради. 

Стаття 10.7.Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи. 

Стаття 10.8.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії. 

Стаття 10.9.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. 

Стаття 10.10.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

Стаття 10.11.Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. 

Стаття 10.12.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій. 

Стаття 10. 13.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. 

Стаття 10.14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. 

Стаття 10.15.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради. 

Стаття 10.16.Сільська рада утворює постійні комісії: 

• з питань планування, бюджету та фінансів;

• з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку;

•з питань АПК, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення 

РОЗДІЛ ХІ. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 11.1.Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. 

Стаття 11.2.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. 

Стаття 11.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою. 

Стаття 11.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію. 

РОЗДІЛ ХІІ  Депутат ради 

Стаття 12.1.Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом. 

 Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради. 

Стаття 12.2.Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. 

Стаття 12.3.На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету. 

Стаття 12.4.Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. 

Стаття 12.5.У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. 

Стаття 12.6.Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. 

Стаття 12.7.Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території. 

Стаття 12.8.Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення. 

Стаття 12.9.Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді. 

Стаття 12.10.Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів. 

Стаття 12.11.Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, цим Законом, законом про статус депутата, іншими законами.  

РОЗДІЛ  ХІІІ. Депутатські запити, депутатські запитання та звернення

Стаття 13.1.Депутатський запит - це заявлена попередньо, або на пленарному засіданні ради вимога депутата вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належить до відання ради, до сільського голови, секретаря ради, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території ради, незалежно від форм власності, а також від керівників відділів, управлінь та інших служб місцевої державної адміністрації. 

Стаття 13.2.Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій чи усній формі на пленарному засіданні ради чи у міжсесійний період і передається сільській раді. 

Якщо депутатський запит заявлено на пленарному засіданні, він підлягає включенню до порядку денного, по ньому може проводитись обговорення і прийматись рішення направлення запиту до відповідних органів та посадових осіб. 

Стаття 13.3.Термін розгляду депутатського запиту складає 15 днів, якщо іншого терміну не встановлено сільською радою. 

Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це голову сільської ради та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту. 

Стаття 13.4.Відповідь на запит надсилається голові сільської ради та депутату, який його вніс, за підписом посадової особи, до якого направлено запит, а у разі його відсутності посадовою особою, яка виконує його обов'язки. 

Стаття 13.5.Відповіді на депутатські запити розглядаються на пленарному засіданні і по них приймаються відповідні рішення. 

Стаття 13.6.Депутатське запитання, звернення - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. 

Депутатське запитання, звернення надсилається депутатом сільської ради до відповідних органів і посадових осіб безпосередньо. 

Стаття 13.7.Тривалість терміну розгляду депутатського запитання складає 30 днів. 

Якщо розгляд запитання, звернення з об'єктивних причин не може бути проведено, то посадова особа, до якої направлено запитання, повинна офіційно повідомити про це депутата з викладенням мотивів продовження термінів розгляду. 

Депутат сільської ради може брати участь у розгляді порушених у зверненні питань. 

РОЗДІЛ XІV. Повноваження  сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності  

Стаття 14.1.Реалізація повноважень  сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності покладається на постійну комісію «З питань планування, бюджету та  фінансів» - далі відповідальна  постійна комісія. 

Стаття 14.2.Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводиться  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається сільською радою не пізніше 15 грудня поточного року. 

Стаття 14.3.При підготовці проекту регуляторного акту у сфері господарської діяльності його розробник готує аналіз регуляторного впливу до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій, а при одержанні їх  після опублікування проекту вирішує питання про їх урахування,  виходячи при цьому з вимог статей 8, 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

Стаття 14.4. Кожен проект  регуляторного  акту,  що внесений на розгляд до сільської ради,  подається  до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного  акту вимогам статей 4 та 8  ЗаконуУкраїни "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

     Відповідальна постійна    комісія впродовж  5 робочих днів з дня подання  проекту регуляторного акта,    забезпечує    підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу  внесеного  проекту регуляторного  акта,  який  разом  з  цим  проектом  та підписаним аналізом  регуляторного  впливу направляється  до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій  щодо  удосконалення  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого органу).

Стаття 14.5. На підставі     аналізу     регуляторного     впливу,    яким супроводжувався проект регуляторного акта  при  його  внесенні  на розгляд сесії  ради,  а також експертного висновку щодо регуляторного  впливу  цього  проекту та пропозицій уповноваженого органу,   відповідальна  постійна  комісія в тижневий термін з дня надходженняготує  свої висновки про відповідність  проекту  регуляторного  акта  вимогам статей 4 та 8   ЗаконуУкраїни "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

        У  випадках,  визначених частиною другою статті 33   ЗаконуУкраїни "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  такі  висновки  готуються  на підставі експертного висновку  щодо  регуляторного  впливу та пропозицій уповноваженого органу. 

     Висновки відповідальної  постійної   комісії   готуються   на підставі  аналізу регуляторного впливу,  яким проект регуляторного акта  супроводжувався  при  його  внесенні,  лише  у  разі,   якщо експертний  висновок  щодо  регуляторного  впливу  не  був наданий відповідальній постійній комісії  протягом  строку,  встановленого для  його  підготовки.  Це  правило  не застосовується у випадках,передбачених частиною другою статті 33 ЗаконуУкраїни "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Стаття14.6. Висновки  відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого  органу передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у відповідній раді (далі – головна постійна  комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією. 

Стаття 14.7.При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного  акта  голова  відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про  відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 ЗаконуУкраїни "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування. 

Стаття 14.8.Порядок розгляду і прийняття сільською радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні, "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та цим Регламентом. Відповідно до цього порядку розглядаються і приймаються регуляторні акти, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між сільською радою та суб'єктами господарювання. 

Стаття 14.9.При розгляді і прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності сільська рада виходить з того, що згідно із Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ця діяльність спрямовується на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб'єктами господарювання, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться у межах, в порядку та у спосіб, встановлені Конституцією України  та законами України. 

Стаття 14.10. Оприлюднення з   метою   одержання   зауважень  і  пропозицій до проектів  регуляторних   актів,     проводиться  до внесення цих проектів на розгляд сесії сільської ради. 

     За рішенням сільської  або  відповідальної  постійної  комісії  ради:  

оприлюднюються проекти    регуляторних    актів,    які    не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії відповідної ради;

можутьповторно оприлюднюватисяпроекти  регуляторних  актів,які  оприлюднювалися  до  внесення їх на розгляд сесії відповідної ради. 

Стаття14.11.Уразі оприлюднення проектів регуляторних актів  за  рішенням сільської   ради  або  відповідальної постійної комісії  радифункцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, яківнесли цей проект на розгляд сесії  ради,  якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії. 

Стаття 14.12.Зауваження і   пропозиції    щодо    оприлюдненого    проектурегуляторного   акта,   внесеного   на   розгляд  сесії  ради,  тавідповідного аналізу регуляторного впливу надаються  фізичними  таюридичними особами,  їх об'єднаннями розробникові цього проекту таголовній постійній комісії ради. 

Стаття 14.13.Регуляторний акт   не   може  бути  прийнятий  або  схваленийсільською радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: 

відсутній аналіз регуляторного впливу; 

проект регуляторного акта не був оприлюднений.

Стаття14.14.Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів,  прийнятих сільською  радою ,  забезпечується  виконавчим комітетом  ради. 

Стаття 14.15. Звіт про  відстеження  результативності  регуляторного  акта, прийнятого радою,не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення  цього  звіту  подається  до  головної  постійної комісії  ради. 

Стаття 14.16.Звіт про відстеження результативності регуляторних актів сільська рада оприлюднює на дошці оголошення сільської ради або на сайті сільської ради не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту. 

Стаття 14.17.Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта звіт подається до  постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів виконавчим комітетом сільської ради. 

Стаття 14.18.Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів або розробник проекту цього регуляторного акта. 

Стаття14.19.   Перегляд   регуляторного  акта, прийнятого  сільською   радою,   на   підставі    звіту  про відстеження його результативності забезпечує   розробник проекту цього регуляторного акта. 

Стаття 14.20.Сільська рада  заслуховує щорічний  звіт  сільського голови

про  здійснення  державної  регуляторної політики  виконавчими  органами сільської ради. 

Стаття14.21.Відповідальна постійна  комісія    ради  готує   і попередньо   розглядає   питання   щодо   звіту сільського голови про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена законом до компетенції постійних комісій ради. 

   Щорічний  звіт сільського голови   оприлюднюються  шляхом  їх  опублікування в друкованих  засобах  масової  інформації .  

РОЗДІЛ XV. Сільський голова

Стаття 15.1.Сільський голова  обирається виборцями, громадянами України, сільської ради шляхом таємного голосування. 

Стаття 15.2.Сільський голова виконує свої обов'язки до обрання сільського голови нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону „Про місцеве самоврядування в Україні". 

Стаття 15.3.Сільський голова працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських посадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. 

Стаття 15.4.У своїй діяльності сільський голова є підзвітним раді і може бути звільнений радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу , шляхом таємного голосування. 

Стаття 15.5.Питання про звільнення сільського голови ради може бути внесено на розгляд на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради. 

Стаття 15.6.Сільський голова : 

• вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

•вносить на розгляд ради пропозиції про кількість і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

•скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд, веде засідання ради;

• забезпечує здійснення у межах наданих Законом, повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, піддержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

• організує, в межах визначених цим Законом, роботу ради та її виконавчого комітету:

• підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

• вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів влади, апарату ради та її виконавчого комітету.;

• здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

•скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

•забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання рішень ради з інших питань, що належать до її відання;

• оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

• призначає на посаду та звільняє з посади керівників виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;

•  скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

•  забезпечує виконання рішень місцевого референдуму відповідної ради, її виконавчого комітету;

• є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

• представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого    самоврядування, об'єднанням громадян, підприємництвами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

• звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

• укладає від імені територіальної громади ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

• забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

•  здійснює інші повноваження місцевого самоврядування. Визначені цим чи іншим законом, якщо вони не віднесені радою до відання її виконавчих органів або не віднесені до виключних повноважень ради;

•  видає розпорядження у межах своїх повноважень;

•  вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

• організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх обов'язків:

•  забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, особистий прийом громадян;

• несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень;

•є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідною радою, а також з питань здійснення повноважень виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади;

• не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами:

• на вимогу не менше половини депутатів відповідної ради зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін. 

Стаття 15.7.Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження. 

Стаття 15.8. Акти ради, її органів та посадових осіб з мотивів їхньої відповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. 

Стаття 15.9.Акти ради, її органів та посадових осіб доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних рішень ради, розпоряджень голови ради. 

РОЗДІЛ ХVI. Секретар сільської ради

Стаття 16.1.Секретар сільської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського голови.

      Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо: 

 1) на день проведення першої сесії сільської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського голови; 

 2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським головою; 

 3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської ради  сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради; 

 4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради; 

 5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

       У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить  сільський голова або не менш як половина депутатів від загального складу ради. 

Стаття 16.2.Секретар сільської  ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. 

Стаття 16. 3.Секретар сільської ради: 

 1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ( далі – Закон), здійснює повноваження сільського голови; 

 2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46  Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради; 

 3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46  Закону; 

 4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів; 

 5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності; 

6) за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій; 

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень; 

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; 

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; 

 10) вирішує за дорученням сільського голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів. 

Стаття 16.4.Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради. 

Стаття 16.5.Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. 

Стаття 16.6.Секретар ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради, або голови ради. 

РОЗДІЛ ХVII. Виконавчий комітет сільської ради

Стаття 17.1.Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. 

Стаття 17.2.Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської, ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.

Стаття 17.3.Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, заступника  сільського голови з питань виконавчої діяльності ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. 

Стаття 17.4.До складу виконавчого комітету сільської ради входять також за посадою секретар відповідної ради. 

Стаття 17.5.Очолює виконавчий комітет сільської ради  сільський голова.. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради. 

Стаття 17.6.Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. 

Стаття 17.7.На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського голови. 

Стаття 17.8.Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. 

Стаття 17.9.До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради. 

Стаття 17.10.Виконавчий комітет сільської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради.

 Виконавчий комітет ради: 

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради; 

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників; 

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб. 

Стаття 17.11.До складу виконавчого комітету сільської ради входить, також за посадою, заступник сільського голови з питань виконавчої діяльності , який затверджується  радою за пропозицією сільського голови. 

Стаття 17.12.Очолює виконавчий комітет сільський голова. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконкому може здійснювати секретар відповідної ради. 

Стаття 17.13.Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. 

Стаття 17.14.На осіб, які входять доскладу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю).

 

 

 

 Секретар сільської ради                                                    Н.О.Липовецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                 КОБРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                            

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

14.12.2015                                   с.Кобринове                                                            № 2-1/VІІ

 

 

Про позицію щодо можливості  надання

дозволу на розроблення  документації із

землеустрою гр. Мельник Б.І.

 

 

        Розглянувши  лист Головного управління Держгеокадастру  у Черкаській області від 30.11.2015  № 5203/0/300-15щодо запиту про позицію сільської ради з питання надання  дозволу  на розроблення  документації  із  землеустрою, на підставі якої земельна ділянка може бути  передана  у власність гр. Мельник Богдану Івановичута викопіювання з плану землекористування  Кобринівської  сільської ради,  відповідно  до доручення Віце- прем’єр- міністра – Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлового- комунального  господарства України  від 08.10.2014  № 37732/0/ 1-14 , наказу  Державного агентства  земельних ресурсів  України  від 15.10.2014 № 328 «Про введення  в дію рішень  колегії  Держземагентства України від 14.10.2014» , керуючись  статтею 118 Земельного кодексу України, п.п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада  В И Р І Ш И Л А :

 

1.Вважати можливим надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  за межами населеного пункту в адмінмежах Кобринівської  сільської ради,  площею 2,00 га, відповідно до викопіювання,   у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Мельник Богдану Івановичу,  в зв’язку з тим, що  він має право на безоплатне  одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та раніше цим правом не скористався. 

2.Секретарю сільської ради Липовецькій Н.О. направити копію цього рішення в Головне управління Держгеокадастру  у Черкаській області.

 

 

Сільський голова                                                  Ю.Б.Книш

 

                                                        

                                     КОБРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                            

                                                       

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

 

14.12.2015                                   с.Кобринове                                                            № 2-4/VІІ

 

 

 

Про звіт щодо здійснення державної

регуляторної політики Кобринівською

сільською радою в 2015 році

 

 

 

 

       На виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", відповідно до статей 42,59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради та врахувавши пропозиції депутатів та постійної комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, сільська рада   в и р і ш и л а :

 

 

 

1.Звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики Кобринівською сільською радою в 2015 році взяти до відома (додається).

2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

3.Сільському голові звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Кобринівською  сільською радою в 2015 році оприлюднити.

4.Затвердити графік  періодичного відстеження регуляторних актів, прийнятих в  2015 році, що додається.

5.Конроль за виконанням рішення покласти на сільського голову та на комісію з питань планування бюджету та фінансів сільської ради.

 

 

 

 

  Сільський голова                                                              Ю.Б.Книш

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Додаток  1

                                                                                                                                до рішення сільської ради       

                                                                                                                                від 14.12.2015   № 2-4 /VІІ

 

                                                                                                                                              

 

                                                                  Звіт

                       сільського голови  щодо здійснення державної регуляторної             

                          політики  Кобринівською    сільською радою в 2015  році

 

     На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених  Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та інших законодавчих актів,які регулюють даний вид діяльності,  сільською радою  постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності, а також вдосконалення  правового регулювання  господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб"єктами господарювання.

      В   сільській раді  всі дії виконувались згідно порядку підготовки, прийняття,  відстеження регуляторних актів та процедур державної регуляторної політики, які виписані в Регламенті сільської ради.

      Зокрема проекти регуляторних актів:

розглядались на засіданнях постійної комісії  сільської ради з питань АПК,земельних ресурсів,екології,комунального майна,соціального розвитку сіл,бюджету та фінансів, на яку покладено повноваження  у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

оприлюднювались шляхом публікації у районній газеті "Тальнівщина " та на офіційному сайті  сільської ради для одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб.

      Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводились  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  сільською радою проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається не пізніше 15 грудня поточного року.

      Затверджений план діяльності  з  підготовки   проектів регуляторних актів,  а також зміни до нього оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

      З метою визначення чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було впроваджено, чи виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводилось відстеження результативності регуляторних актів.

       До проектів регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

      Всього сільською радою у  2015 році прийнято  __4__  регуляторних акти:

1.Про встановлення місцевих податківі зборів на 2016 рік.

2.Провстановлення ставокземельного податку, пільг з його сплатита розміру орендної плати на 2016 рік »;

3.Про порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструки населених пунктів Кобринівської сільської ради.

4.Про затвердження Порядку надання у користування на умовах оренди водних об’єктів та поновлення договорів оренди на водні об’єкти,розташованих на території сіл Кобринове та Гуляйка.

  Станом на 01.12.2015 року у   сільській раді є  6  діючих регуляторних актів, які розміщені на її офіційному веб-сайті.

   Протягом 2015 року робота сільської ради  була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості прозорості процесу регуляторної діяльності.

   Особлива увага радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів

   Сільська  рада планує у 2016 році продовжити роботу із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                            Ю.Б.Книш 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток

                                                                                             до рішення ради

                                                                                             від 14.12.2015 №2-4/VІІ

 

 

                                                               ГРАФІК

                   відстеження  регуляторних актів, прийнятих сільською радою в 2015 році

№ з/п     

Назва регуляторного акту                 

Термін дії

Вид відстеження

1

2

3

4

1

Про встановлення   ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та  розміру

орендної плати на  2016 рік

2016 рік   

базове – до дня набрання  чинності регуляторного акту

повторне – через  рік   після набрання чинності регуляторного   акту                                            

                                                                                          

2

Про  встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік         

 2016 рік   

базове – до дня набрання  чинності регуляторного акту

повторне – через  рік     після набрання чинності регуляторного   акту                                                            

                                                                                           

3

Про порядок пайової участі замовників

у розвитку інженерно-транспортної та

соціальної інфраструктури населених пунктів

Кобринівської сільської ради.

необмежений

Періодичне – один раз  на три роки

4

Про затвердження Порядку надання у

користування на умовах оренди водних об’єктів

та поновлення договорів оренди на водні  об’єкти,розташованих на території сіл Кобринове та Гуляйка.

                                                                                                                                                       

постійний

Періодичне на підставі аналізу статистичних даних

 

 

 

Сільський голова                                                 Ю.Б.Книш

   

   

 

 

 

                                                          

                                   КОБРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                            

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

 

14.12.2015                                      с.Кобринове                                                          № 2-5/VІІ

 

Про план діяльності з  підготовки та

перегляду  проектів регуляторних

актів Кобринівської сільської ради

на 2016 рік.

 

 

 

 

 

         Заслухавши та обговоривши доповідь голови постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання  частини 1 статті 7 статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши пропозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада     в и р і ш и л а :

 

 

1.Затвердити план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів Кобринівської    сільської ради на 2016 рік (додається)

2.Сільському голові план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2016 рік оприлюднити.

3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2016 рік покласти на сільського голову та на комісію з питань планування, бюджету та фінансів сільської ради.

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                                               Ю.Б.Книш

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток                                                                                                                                                                            до рішення сільської ради

                                                                                                                     від 14.12.2015 № 2-5 /VІІ

 

 

                                   План діяльності з підготовки  та перегляду

                проектів  регуляторних актів  Кобринівської сільської ради на 2016 рік

 

 п/п

Вид документа

Назва проекту регуляторного акту

Мета прийняття проекту регуляторного акту

Термін підготовки проекту регуляторного акту

Розробник

Джерела

оприлюднення

1

2

3

4

5

6

7

1

Рішення ради

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

Червень

2016

Постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів

Районні ЗМІ

Сайт с/р

2

Рішення ради

Про  встановлення   ставок земельного податку,  пільг

з його  сплати та  розміру орендної плати на  2017 рік

 

Забезпечення надходжень до сільського бюджету

Червень

2016

Постійна комісія з питань планування,бюджету та фінансів

Районні ЗМІ

Сайт с

 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                Ю.Б.Книш

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                     

                                   КОБРИНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                            

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

14.12.2015                                         с.Кобринове                                                        № 2-3 /VІІ

 

 

 

Про  затвердження Положення

про постійні комісії сільської ради

 

 

       Заслухавши інформацію сільського голови, відповідно до Регламенту сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від 14 грудня  2015 р. № 2-2/VІІ,  на виконання вимог ч.14 ст.46,    ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада   В И Р І Ш И Л А :

 

 

 1. Затвердити  Положення про постійні комісії Кобринівської  сільської ради (додається).
 2. Головам та членам постійних комісії сільської ради у роботі керуватися Положенням про постійні комісії сільської ради та Регламентом.

  

 

                

 Сільський голова                                                                      Ю.Б.Книш 

 

 

 

                                                                                                                   Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                   від 14.12.2015 № 2-3/VІІ

 

                                                Положення про постійні комісії

                                                Кобринівської сільської ради

 

1.Основні принципи організації та роботи постійних комісій,порядок їх утворення

1.Організація і робота постійних комісій  сільської ради здійснюється на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламенту роботи  сільської ради і цього Положення. 

2.Постійні комісії ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. 

3.Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови та членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією сільського голови. Депутат сільської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії і працювати в ній на громадських засадах.

4.Сільський голова і секретар ради не можуть бути обраними до складу постійних комісій. 

5.Основними завданнями постійних комісій сільської ради є :

-  розроблення пропозицій на розгляд ради та безпосередня участь у підготовці проектів рішень ради;

-  попередній розгляд кандидатур осіб, пропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, підготовка висновків із цих питань;

-   підготовка рекомендацій з питань, внесених на розгляд ради;

-   сприяння місцевим виконавчим органам і організаціям, а також депутатам ради в їх роботі над виконанням рішень обласної, районної та сільської рад;

-   сприяння в здійсненні контролю за розглядом і реалізацією виконавчими органами

висловлених на сесіях сільської ради та засіданнях постійних комісій.

Виконуючи покладені на них завдання, постійні комісії покликані сприяти ефективній діяльності сільської ради, як органові влади, вирішенню питань територіальної громади. 

6.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом  радита цим  Положенням Упродовж періоду своїх повноважень сільська рада може  вносити зміни до їхнього персонального складу, обирати голів комісій. 

7.Постійні комісії сільської ради відкритим головуванням обирають секретаря комісії, який виконує функції і заступника голови комісії.

8.Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.

9.Постійні комісії здійснюють свою роботу гласно, на основі колективного вільного, ділового обговорення і вирішення питань функціонування територіальної громади. Постійні комісії будують свою роботу на співпраці з представницькими і державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами та органами самоорганізації населення. Створюючи проекти рішень, постійні комісії вивчають і враховують громадську думку.

2. Повноваження постійних комісій

Постійні комісії сільської ради :

 • за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають специфіку ввіреної їм сфери діяльності, готують пропозиції і виносять їх на розгляд ради, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
 • попередньо на своїх засіданнях розглядають проекти програм соціально – економічного і культурного розвитку, бюджету місцевого самоврядування, звіти про виконання програм і бюджету, готують щодо них свої висновки;
 • перевіряють виконання рішень сільської ради, контролюють у межах повноважень дотримання чинного законодавства;
 • розглядають  пропозиції, заяви та скарги громадян;
 • вивчають за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітетові органів, підприємств, установ і організацій, їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних  випадках на розгляд ради або  виконавчого комітету;
 • попередньо розглядають кандидатуру осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки з цих питань. 

3.Права і обов’язки комісій

1.Питання, які належать до  повноважень кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови або секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями на спільних засіданнях. В такому разі протоколи спільних засідань підписують голови відповідних постійних комісій. 

2.Постійні комісії для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради, можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості та фахівців. 

3.Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності, необхідні документи і матеріали. 

4.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розглядові всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами , яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути повідомлені у встановлений ними термін. У разі не розгляду рекомендацій постійних комісій, вони можуть звернутися в раду з пропозицією про  притягнення до відповідальності посадових осіб. 

5.Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в роботі комісії, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісії. 

6.Член постійної комісії має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях комісії, має право пропонувати питання для розгляду постійної комісії та брати у їх підготовці й обговоренні, вносити пропозиції про  заслуховування звіту  чи інформації посадових осіб на засіданнях комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки більшості в комісії, може винести їх на розгляд ради. 

4. Порядок роботи постійних комісій            

1.Постійні комісії сільської ради працюють відповідно до комплексного плану роботи сільської ради. 

2.Засідання постійних комісій скликається за необхідністю. Голова комісії або за його дорученням секретар не пізніше як за 3 дні до призначеного терміну доводить до відома членів комісії та запрошених про  день, годину, місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії. 

3.У засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники апарату сільської та районної рад. 

4.На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, органів самоорганізації населення.

5.Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії. 

6.Усі питання в постійній комісії вирішуються голосуванням (більшістю голосів від загального складу членів комісії). Під час проведення спільних засідань рішення приймаються більшістю голосів від загального складу членів кожної комісії. 

7.Голова постійної комісії :

-скликає і веде засідання комісії;

-дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;

-забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців;

-представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

- організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;

-інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;

-інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами.

На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів цих комісій. У разі відсутності голови комісії або за умови, коли він не має змоги виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії. 

8.Секретар комісії :

- повідомляє членів комісії про час, місце і  порядок денний засідання;

- веде діловодство комісії і протоколи їх засідань та облік виконаних доручень;

- стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

9.Рішення, висновки, рекомендації постійних комісій підписує голова комісії. Рішення або висновки, прийняті комісіями спільно, підписують голови відповідних комісій разом. Протоколи засідань комісії підписують голова і секретар комісії. 

5. Основні напрями діяльності постійних комісій сільської ради

1. Постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів: 

- розглядає проект програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади села ;

- розглядає проект місцевого бюджету, бюджетні запити головного розпорядника коштів та погоджує його зміни, готує висновки і рекомендації з цих питань;

- розглядає звіти про виконання місцевого бюджету;

- розглядає питання корегування бюджету та доцільності виділення коштів на потреби об’єктів соціально-культурного призначення;

- розглядає питання діяльності підприємств та установ на території села;

- розглядає питання, що стосуються транспорту та зв’язку;

- розглядає питання залучення інвесторівта інвестиційного капіталу для розвитку територіальної громади;

- розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;

- контролює за дорученням сесії сільської ради діяльність закладів торгівлі;

- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень;

- є відповідальною комісією з регуляторної діяльності і здійснює відповідні функції. 

2.Постійна комісія з питань АПК, земельних відносин, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захисту населення: 

- розглядає питання регулювання земельних відносин на території села;

- розглядає питання організації землеустрою, питання розпорядження землями, що знаходяться у власності територіальної громади;

- розглядає доцільність прийняття цільових програм, що стосуються земельних відносин;

- розглядає питання ефективного використання земель;

-попередньо розглядає звернення з питань земельних відносин, що надходять до виконавчого комітету сільської ради, та виносить рішення з цих питань для подальшого їх вирішення на сесії сільської ради;

-вирішує в межах своєї компетенції спори між землевласниками на території села (в окремих випадках з виїздом на місце конфлікту);

- розглядає проекти місцевих програм, спрямованих на охорону довкілля;

- приймає участь в організації місячників благоустрою;

- розглядає питання функціонування житлово-комунального господарства;

- розглядає питання ефективного та раціонального використання природних ресурсів та бережного ставлення до навколишнього середовища;

-сприяє в роботі уповноваженому на складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою;

- приймає участь у розробці «Правил благоустрою сіл »;

- розглядає та надає рекомендації щодо розробки та втілення правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними;

- розглядає питання стану дорожнього покриття та необхідності асфальтування вулиць;

-здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- розглядає питання та проекти рішень щодо фінансування сфери соціального захисту населення, створення нових робочих місць;

- готує проект програми соціального захисту та зайнятості населення;

- розглядає питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі охорони здоров’я та дитячих закладів;

- розглядає питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі медичного обслуговування населення, забезпечення ліками незахищених верств населення;

- розглядає питання, що стосуються покращення стану закладів освіти;- розглядає питання освіти дітей – сиріт та дітей, що залишилися без опіки батьків;

- розглядає питання та готує рекомендації щодо розвитку культури та духовності, збереження історичної спадщини на території села;

- розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;

- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.

 3. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку:

- розглядає питання щодо  дотримання регламенту сільської ради, норм депутатської етики та законодавства;

- здійснює розгляд інших питань  за дорученням сільського голови чи сесії ради.

 

 

 

 

 Секретар  сільської ради                                                  Н.О.Липовецька